NAŠE BOHOSLUŽBA

 LITURGIE  (POŘAD BOHOSLUŽBY- MŠE)

ÚVOD K BOHOSLUŽBĚ /Varianty společné modlitby/

Společenství shromážděné k bohoslužbám se připravuje na slavení liturgie společnou modlitbou resp. jednou z variant.26543453_1793006614066878_765827963_o

Náš Pane!
Ty jsi má pomoc. Ty víš, co jsem a co dělám. Ty vidíš do mého srdce. Přicházím k tobě z denní práce a starostí, se svými touhami a zklamáními, se vším, co mne tíží. Se mnou přicházejí mé sestry a moji bratři, kteří jsou na tom stejně jako já. Pane, přijď do tohoto našeho shromáždění a pomoz nám. Ať slyšíme, co nám všem říkáš! Promluv svým slovem do našeho svědomí. Učiň, abychom poznali tvou vůli. Přijmi mne i moje bližní u svého prostřeného stolu spásy. Nasyť nás nebeským chlebem života a napoj vínem své milostivé oběti, kterou jsi mne a nás všechny zachránil před věčnou smrtí Pomoz i tomu z nás, kdo dnes bude zvěstovat tvé slovo a vysluhovat tvou svátost. Ať tuto službu koná poslušně a věrně. Pane, smiluj se nade mnou! Pane, smiluj se nad námi! Amen.

Dobrotivý Bože!
Přicházím do společenství kolem stolu tvého Syna. Věřím, že on sám nás zve ke své hostině. Pokorně tě v této chvíli prosím: Očisti mě svou láskou od všech vin a hříchů. Otevři můj sluch, abych dobře slyšel(a) zavolání tvého slova. Otevři můj zrak, abych v tomto společenství v každém poznal(a) sestru nebo bratra. Obnov mé srdce, abych v dobrotě směl(a) přijmout chléb i kalich s vínem a tak posílen(a) mohl(a) tobě i bližním sloužit po všechny dny svého života. Amen.


Raduji se z toho, můj Spasiteli,
že patřím do společenství tvého lidu. Zde dáváš radost, pokoj a požehnání těm, kdo na Tebe čekají. Ty nepřestáváš svolávat svůj lid k pramenům živé vody.U Tvého slova a při svátosti se můžeme občerstvit. Smiluj se nad těmi, kteří by dnes rádi u Tvého stolu byli, ale pro nemoc nebo stáří nemohou přijít. Nahraď jim ztrátu společenství jiným způsobem. Prosím Tě za bratra faráře, který je dnes postaven ke službě. Musí sloužit, protože je to jeho povinnost, ať se cítí v dobré kondici či nikoliv. Připrav si ho a zmocni, aby věrně přinášel Tvé slovo a ve víře vysluhoval svátosti. Přijď, Duchu svatý, mezi nás, neboť bez Tebe zvěstované slovo nezapaluje. Připrav si nás, protože bez Tvé přítomnosti mezi námi zůstanou naše srdce studená. Zapal v nás nový oheň - oheň pravdy a lásky. Prosím Tě za ty, kteří dnes poprvé, nebo opět po dlouhé době přijdou do shromáždění. Dotkni se jich mocně duchem své lásky, aby zřetelně zakusili Boží milosrdenství. Ty jediný, Duchu svatý, uvádíš do celé pravdy. Nechť z dnešního shromáždění vzejde nám mnohé požehnání a Tobě, svatý Bože, čest a sláva. Amen.


Svatý Bože, Otče, Synu i Duchu svatý,
shromáždili jsme se zde, abychom Tě oslavovali a chválili. Dáváš nám příležitosti slyšet i Tvé slovo. Děkuji Ti, svatý Bože, že mohu být přítomný v tomto společenství s Tebou i bratry a sestrami a přijímat mnohé dobro. Kolik lidí se s láskou podílelo na tom, aby byl připraven tento sbor a stůl, a my směli přijímat to, co jsi nám připravil ve své oběti. Musel se připravovat i bratr farář, aby přinesl zvěst naděje. Děkuji Ti za ně za všechny.

Nejprve mě očisti, neboť vím, že nic nečistého nemůže přijít do Tvé blízkosti. Ukaž mi v Duchu svatém vše, co se Ti na mě nelíbí. Zjev mi všechnu moji nečistotu a dej mi sílu, abych se jí pohotově uměl vzdát. Pomoz mi, svatý Bože, abych se soustředil na hlásané slovo a mé myšlenky neutíkaly, aby mé starosti a problémy nedusily hned v počátku Boží slovo. Dej, abych nebyl přítomen jen tělem, ale hlavně duchem. Přihotov, svatý Bože, mé srdce, abych slyšel Tvé volání i napomínání, zaslíbení i rozkazy, potěšení i trestání. Jsem hotový Tvé slovo nejen slyšet, ale i plnit, dej mi k tomu sílu, zmocnění i lásku. Prosím Tě za Tvého kněze. Dej, aby se stal povolným nástrojem ve Tvých rukou. Dej mu do úst pro nás pravé slovo i moc Ducha svatého. Přimlouvám se i za sestry a bratry zde přítomné. Dotkni se jich mocí lásky, která je nám zpřítomňována, a přihotov je i ke slyšení Tvého slova. Naplň nás novou radostí, kterou bychom nesli všude tam, kam nás posíláš a kde nás stavíš. Amen.


Pane církve a Pane můj!
Vím, že všude, kde je zvěstováno tvé evangelium a kde lidé po něm touží, je tvoje církev. Patří do ní lidé, a přece je tvým dílem. Ty sám ji vedeš a oživuješ svým Duchem v Ježíši Kristu a osvěcuješ svým slovem.
Děkuji ti, že i já smím náležet k tvému Božímu lidu. Stůj, věčný Pastýři, i nadále při své církvi a naplňuj ji pravou vírou a poslušností tvé vůle. Probouzej ji z každé ospalosti a z každého pohodlí skrze své věrné služebníky. Posiluj její duchovní, aby tvé evangelium věrně zvěstovali a tvým slovem těšili a napomínali tvůj lid.
Dej, abychom se v církvi vzájemně milovali, laskavě se k sobě chovali a ve víře jeden druhého posilovali. Pomáhej našim rodičům, aby své děti vychovávali v bázni před tebou, a dětem dej, aby své rodiče ctili a milovali.
Posiluj i v mém srdci semeno víry, aby rostlo a přinášelo plody života čistého a tobě milého.
Dej mi radostnou odvahu, abych se za tvé evangelium nikdy nestyděl(a), ale statečně vždy vydával(a) svědectví o tobě, maje na paměti slova tvého Syna Ježíše Krista: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Udělej ze mne živou ratolest na kmenu tvé
církve, abych nesl(a) ovoce a aby mé ovoce bylo dobré. Amen.

ÚVODNÍ PÍSEŇ  / Při první sloce přichází duchovní ke stolu Páně a lid povstane /

D: Milost Pána Ježíše Krista ( + všichni se znamenají křížem) a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všemi vámi.

L: I s tebou Hospodin.

D: Blahoslaveno buď, ó Bože, království tvé v nás a mezi námi po věky věků.

L: Bůh v nás a my v Bohu.

D: Bože věčný, rty i srdce naše otevři.

L: Neboť duch náš touží povznésti se k tobě v zbožné modlitbě.

D: Upřímně se tobě z hříchu vyznat a vin svých.

L: Tobě prosby přednést, chválu vzdát i vroucí dík.

D: Bože dobrý, proto k upřímnosti probuď duše naše!

L: Aby duch náš viny prost povznesl se k tobě obětí čistou.

 

/Duchovní několika slovy uvede téma slavené liturgie, případně svátosti, která bude udílena nebo vzpomínku na zemřelé na něž budeme pamatovat. Vyzve společenství k vnitřní zpovědi a zpytování svědomí Každý rekapituluje uplynulý čas svého života před Bohem, sebou i svými bližními./

CHVÍLE TICHA A VNITŘNÍ ZPOVĚDI

D:, L: Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého stvoření, tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým, a ze srdce jich litujíce prosíme tě: Odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.

D: Hospodine, z hloubi srdce litujeme, že provinili jsme se před tebou.

L: Odpusť nám a v našem úsilí o nápravu nás posiluj.

D: Prosíme tě: rozjasni již tvář svou láskyplnou nad námi.

L: Aby záře lásky tvé a pravdy tvé nás opět zradostnila život náš.

D: A my s tebou usmířeni s radostí se věnovali dílu svému.

L: V síle tvé a s tebou, Hospodine.

ZASLÍBENÍ BOŽÍHO ODPUŠTĚNÍ / Rozhřešení, zpravidla se znamenáme + křížem./

PÍSEŇ

VSTUP ( introit)

Lektor ( duchovní) čte úvodní biblický text ze Starého zákona.

TUŽBY

D: S myslí mírnou a pokornou modleme se k Hospodinu!

L: Kyrie eleison.

D: Druhá prosba.

L: Gospodi pomiluj.

D: Třetí prosba.

L: Smiluj se Hospodine.

SBOROVÉ MODLITBY A PŘÍMLUVY

Sborové modlitby a přímluvy je možné doplnit modlitebními přímluvami za konkrétní potřeby společenství a jednotlivých lidí i osobními modlitbami přítomných.

Na jednotlivé modlitby a přímluvy lid odpovídá zpěvem : "Smiluj se, Hospodine!"

 

D: Přispěj nám, sílu dej a v dobrém nás zachovej, svatý Bože, svou milostí. Pane Bože náš, tvoje moc je nevýslovná a milosti síla nevypravitelná, ty sám podle řádu lásky své shlédni na nás v tomto našem sboru, prokaž i nám štědrou milost svou a požehnej dědictví svému.
 Neboť tobě jen náleží veškerá čest, i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.

L: A mír a pokoj lidem dobré vůle na zemi.

ZVĚSTOVÁNÍ

MODLITBA PŘED ČTENÍM

Lektor (duchovní) čte druhý biblický text z epištol Nového zákona.

BLAHOSLAVENSTVÍ /Střídají se jednotlivé varianty podle času liturgického roku./

V DOBĚ VÁNOČNÍ

D: Blahoslavení skromní duchem,

L: neboť jejich je království Boží.

D: Blahoslaveni čistého srdce,

L: neboť oni Boha vidět budou

D: Blahoslavení lidé tiší,

L: neboť oni světem vládnout budou.

D: Dnes radujte se a veselte,

L: neboť v nebi máte odměnu svou.

V ČASE POSTU, UTRPENÍ A UMUČENÍ PÁNĚ

D: Blahoslavení lkající,

L: neboť oni potěšeni budou.

D: Blaze těm, jimž křivda se děje,

L:  neboť jejich je království Boží.

D: Blaze, jimž svět proto zlořečí,

L: že rozhodli se jíti za Kristem

D: Dnes radujte se a veselte,

L: neboť v nebi máte odměnu svou.

V ČASE VZKŘÍŠENÍ A ZJEVENÍ PÁNĚ A V DOBĚ SVATODUŠNÍ

D: Blahoslavení milosrdní,

L: neboť oni také milosrdenství dojdou.

D: Blaze těm, kdo žízní po pravdě

L: neboť jejich je touha přec bude naplněna.

D: Blaze těm, kdo působí pokoj,

L: neboť oni jistě dětmi Božími již jsou.

D: Proto radujte se a těšte,

L: neboť nebe v duši vaší bude odměnou.

EVANGELIUM

D: Slovo Boží

/lid povstane/

L: Zbožně je vyslechněme.

D: Pokoj Vám!

L: I duchu tvému.

D: Čtení svatého evangelia podle sepsání Matoušova ( Markova, Lukášova, Janova)

L: Sláva Bohu v Kristu !

      Duchovní čte text evangelia

L:  Za tvé Slovo, Bože, dík.

/Lid usedne/

 

KÁZÁNÍ

/ Chvíle ticha po kázání je k meditaci nad slyšeným zvěstováním Božího slova./

VYZNÁNÍ VÍRY / Je odpovědí na zvěstované slovo, o svátcích se zpívá, jako píseň číslo 1/

D-L: Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky i Otce naše mluvil a v nás chce přebývat. Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, štastni byli, život pravdy žili, Pravdy Boží hájiti se nebáli a život věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se !

PÍSEŇ

OBĚTOVÁNÍ

D: Biblické slovo ke slavení Ježíšova stolu.
D: V míru a pokoře podejme srdce svá Bohu oběť svatou.

L:  Na usmířenou a v oběť chvály.

D: Modlitba … po věky věků.

L: Amen.

D: Vzhůru srdce!

L: Zvedněme k Hospodinu !

D: Píseň díků pějme Hospodinu, Bohu svému.

L: Důstojno a správno jest!

D: Modlí se chvalozpěv

L-D: Svatý, svatý, svatý, Hospodine zástupů. Plná jsou tě nebesa i všecka země tvé slávy. Sláva ti na výsostech ! Ale požehnaný též, jenž přichází tu k nám tvým jménem. Sláva ti, sláva ti na výsostech.

D: Modlitba před zpřítomněním večeře Páně /Kánon/

      /Lid povstane/

D: Když Pán Ježíš Kristus usedl s apoštoly svými naposled a své spasné dílo chtěl lidstvu zpřítomnit pro věky budoucí, vzal chléb, vzdal za něj díky, lámal a rozdával jim jej: Toto je mé tělo, které se vydává za vás. Pak i kalich s vínem po večeři vzal, aby ukázal nám smysl životního utrpení a do srdcí vštípil přesvědčení, že se má člověk člověku z lásky obětovat a přijímat z kalicha života sladké, trpké, příjemné i odporné. Požehnal a pak jim z něho dával pít: Tento kalich je ta nová smlouva v krvi mé, která prolévá se za vás. To čiňte na mou památku.

L:Amen. „ Kdekoliv shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem vprostřed nich.“

      /chvíle ticha, varhanní mezihra/

D: Kristus vprostřed nás

L: S námi je a povždy bude

      /chvíle ticha/

MODLITBA O DUCHA SVATÉHO

L: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc a sláva na věky. Amen

 

LÁMÁNÍ CHLEBA

D: Chléb živý, Bože –

L: dals nám v Ježíši Kristu, Pánu našem

D: K slávě své a k naší spáse láme se nám zaslíbený ten chléb nebeský, svatý dar všem dětem Božím daný, povždy je přijímán a neubývá nikdy a posvěcuje ty, kdo jej přijímají.
Pokoj Páně povždy s vámi!

L: I s duchem tvým.

D: Modlitba sjednocení.
D: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

/ Lidé se vzájemně zdraví slovy: "Pokoj tobě"/

D: Modlitba před stolování s Ježíšem... společně třikrát vyznáváme:

D- L: Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale jenom slovo a uzdraveny budou duše naše.

D: Výzva na cestu ke stolu Páně.

D-L:  Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně, Hospodin v něm sám tu zjevuje se nám.

PŘIJÍMÁNÍ

L: Jsme živi, avšak již ne my. Žije v nás Kristus.

D: Amen

      /Lid usedne/

OZNÁMENÍ / Co se bude dít v příštím čase ve společenství farnosti /

MODLITBA

POŽEHNÁNÍ

      /Lid povstane/

D: Pán s vámi!

L:  I s Duchem tvým!

D:Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista ( + všichni se znamenají křížem) i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.

L: Po věky věků!

      /Lid usedne/

ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ / Při závěrečné sloce odchází duchovní od stolu Páně a lid povstane /

Zde si můžete stáhnout náš kancionál Kancional.